Bitelli BB670

รถปูยางบิเทลลี่ถูกผลิตในอิตาลี่แต่เพียงผู้เดียวจนกระทั่งเมื่อปี 2000 ที่แคตเตอร์พิลล่าร์ซื้อกิจการ ในปี 2006/2007 แบรนบิเทลลี่ถูกแทนที่ด้วยแบรนด์เคทเตอร์พิลล่า บิเทลลี่ BB670 เป็นรถปูยางแบบล้อที่มีสมรรถนะบรรทุกกล่องบรรจุและระบบปรับหน้าผิวถนนได้ดี ทั้งยังใช้เครื่องยนต์ที่ง่ายต่อการใช้และปฏิบัติงานอีกด้วย