Wirtgen WR2500

Máy Wirtgen WR2500 được sử dụng trong các dự án làm lại bề mặt đường và ổn định đất, và có thể được sử dụng trực tiếp để ổn định đất hoặc bóc nhựa đường, hoặc tái chế nhựa đường nguội tại chỗ sử dụng các chất dính như nhũ tương bitum, bọt bitum hoặc nhũ tương bê tông. Những loại chất dính này được phun hoặc bơm vào khoang nghiền/trộn trong lúc máy đang bóc để phủ lên cấp phối mà sau đó sẽ được rải lại phía sau máy và được đầm chặt. Wirtgen WR2500 có năng suất cao và khả năng vận hành rất linh hoạt. Khi được sử dụng để ổn định đất, Wirtgen WR2500 có thể đưa nước vào buồng trộn bằng một thanh phun, giúp cho quá trình ổn định.